Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyonu;
Maliye politikasını katılımcı bir anlayışla geliştirmek, uygulamak ve izlemek.

Vizyonu;
Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme ortamını desteklemek üzere;

  • Mali disiplinden taviz vermeyen,
  • Mali yüklerin seviyesi ve dağılımında adalet içinde optimali gözeten,
  • Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,
  • Nitelikli insan kaynağına sahip, bilişim teknolojilerini etkin kullanan,
  • Saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alan,

yenilikçi ve öncü bir Bakanlık olmak.

Bursa Defterdarlığı Misyonu;
Bakanlığımız ilke ve hedefleri doğrultusunda;  katılımcı, tarafsız, saydam  bir  anlayışla çağdaş hizmet standartlarını  gerçekleştiren, kullanımında bulunan  kamu kaynaklarını en etkin ve verimli bir şekilde kullanabilen, uygulamayı takip eden  ve denetleyen bir kurum olmak

Vizyonu;
Kalkınmış ve çağdaş bir Türkiye için kaynak yaratmada öncü, sürekli gelişmeye açık, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı içerisinde, ekip ruhuyla hareket eden, kendisiyle ve vatandaşlarla barışık, çalışanların hizmet vermekten mutluluk duyduğu doğru, güvenilir ve adil bir mali hizmet sunan sürekli gelişen örnek bir kurum olmaktır.

Görev, Yetki ve Sorumluluklarımız;
Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatı olan Defterdarlığımız, Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Gelir İdaresi Başkanlığının kuruluşu hakkında 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesin de Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatlarına verilen görevleri yürütmektedir.
1- Devletin hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yürütmek,
2- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini talepleri halinde yerine getirmek,
3- İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak, hizmet içi eğitim planlarının hazırlanmasını koordine etmek üzere örgütlenmiş bulunmaktadır.